Онцлох

Мэдээ мэдээлэл
Тайландын Бангкок ариун сүмийн тухай уран сайхны танилцуулгыг толилуулав
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тайланд дахь анхны ариун сүм

СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН МЭДЭЭ