Хэвлэлийн мэдэгдэл

Сүмийн нэр

Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл дахин зохион байгуулагдлаа

2018 оны 8-р сарын 1-ээс эхлэн ахлагч Дэвид Ф.Эванс Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн шинэ ерөнхийлөгчөөр үйлчлэхээр болж, Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл дахин зохион байгуулагдлаа.

Ахлагч Дэвид А.Бэднар, Сюзан Бэднар эгч нар Ази дахь гэгээнтнүүдэд тохинуулсан нь

Шуурхай мэдээ, 2018 оны 2-р сарын 20
Ерөнхийлөгч Рассэл М.Нэлсон энэ 4-р сард Европ, Африк, Ази тивийн орнуудаар зочилно

Сүмийн ерөнхийлөгчийг түүний эхнэр Вэнди Нэлсон, ахлагч Холланд, Холланд эгч нар дагалдан явах болно.

Сүмийн 17 дахь ерөнхийлөгч

Сүмийн 17 дахь ерөнхийлөгч

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 90 насандаа таалал төгсөв

“25 өдөр 25 арга замаар Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе”

Христийн мэндэлсний баярын “25 өдөр 25 арга замаар Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе” кампанит арга хэмжээний хүрээнд Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Монгол дахь Олон Нийттэй Харилцах Алба энэ арван хоёр дугаар сарын 25 хүртэл олон арга хэмжээ авахаар төлөвлөжээ.

Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе!

Христийн мэндэлсний баярын “Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе” арга хэмжээ Христийнхтэй адил үйлчлэл хийхэд биднийг урамшуулан дэмжиж байна. Дэлхий даяарх хожмын үеийн гэгээнтнүүд энэ арга хэмжээнд идэвхтэй хүчин чармайлт гарган оролцож байгаа билээ.

Яагаад хожмын үеийн гэгээнтнүүд тамхи татаж, архи хэрэглэдэггүй, тэр ч бүү хэл цай, кофе хүртэл уудаггүй юм бэ?

Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн шинэ бүрэлдхүүн

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл өөрчлөгдөн, Бүсийн ерөнхийлөгчөөр Ахлагч Рэнди Д.Фанк, одоо нэгдүгээр зөвлөхөөр үйлчилж буй Ахлагч Дэвид Ф.Эванс, хоёрдугаар зөвлөхөөр Ахлагч Петр Р.Мэурс нар тус тус томилогдлоо.