Баримт ба статистик мэдээ

Close

    No statistics are available at this time.

    Aфрик

    Сүмийн нийт гишүүнчлэл

    Members
    Цуглаанууд

    621,448

    Members

    2,150

    Цуглаанууд

    Номлолууд

    34Номлолууд

    Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

    329

    Ариун сүмүүд

    3Ариун сүмүүд

    Ази

    Сүмийн нийт гишүүнчлэл

    Members
    Цуглаанууд

    1,206,148

    Members

    2,139

    Цуглаанууд

    Номлолууд

    45Номлолууд

    Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

    349

    Ариун сүмүүд

    8Ариун сүмүүд

    Европ

    Сүмийн нийт гишүүнчлэл

    Members
    Цуглаанууд

    493,970

    Members

    1,382

    Цуглаанууд

    Номлолууд

    34Номлолууд

    Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

    645

    Ариун сүмүүд

    12Ариун сүмүүд

    Хойд Америк

    Сүмийн нийт гишүүнчлэл

    Members
    Цуглаанууд

    9,336,465

    Members

    18,071

    Цуглаанууд

    Номлолууд

    182Номлолууд

    Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

    2,542

    Ариун сүмүүд

    110Ариун сүмүүд

    Номхон далайн арлын улсууд

    Сүмийн нийт гишүүнчлэл

    Members
    Цуглаанууд

    562,341

    Members

    1,253

    Цуглаанууд

    Номлолууд

    17Номлолууд

    Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

    302

    Ариун сүмүүд

    10Ариун сүмүүд

    Өмнөд Америк

    Сүмийн нийт гишүүнчлэл

    Members
    Цуглаанууд

    4,093,363

    Members

    5,541

    Цуглаанууд

    Номлолууд

    95Номлолууд

    Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

    971

    Ариун сүмүүд

    17Ариун сүмүүд