Баримт ба статистик мэдээ

Close

  No statistics are available at this time.

  Aфрик

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  578,944

  Members

  2,010

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  32Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  281

  Ариун сүмүүд

  3Ариун сүмүүд

  Ази

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  1,181,411

  Members

  2,124

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  44Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  336

  Ариун сүмүүд

  8Ариун сүмүүд

  Европ

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  512,269

  Members

  1,408

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  42Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  704

  Ариун сүмүүд

  12Ариун сүмүүд

  Хойд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  9,254,663

  Members

  18,167

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  192Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  2,530

  Ариун сүмүүд

  109Ариун сүмүүд

  Номхон далайн арлын улсууд

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  552,825

  Members

  1,251

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  18Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  299

  Ариун сүмүүд

  10Ариун сүмүүд

  Өмнөд Америк

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  Members
  Цуглаанууд

  4,038,057

  Members

  5,546

  Цуглаанууд

  Номлолууд

  94Номлолууд

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  941

  Ариун сүмүүд

  17Ариун сүмүүд