Баримт ба статистик мэдээ

Close

  Монгол улс

  11,641

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  1

  Номлолууд

  4

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  25

  Цуглаанууд

  Хойд Америк

  9,253,590

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  192

  Номлолууд

  2,866

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  18,159

  Цуглаанууд

  109

  Ариун сүмүүд

  Өмнөд Америк

  4,038,045

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  94

  Номлолууд

  979

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  5,545

  Цуглаанууд

  18

  Ариун сүмүүд

  Европ

  515,188

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  42

  Номлолууд

  709

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  1,413

  Цуглаанууд

  12

  Ариун сүмүүд

  Ази

  1,156,579

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  43

  Номлолууд

  334

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  1,982

  Цуглаанууд

  8

  Ариун сүмүүд

  Номхон далайн арлын улсууд

  552,825

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  18

  Номлолууд

  338

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  1,251

  Цуглаанууд

  10

  Ариун сүмүүд

  Aфрик

  577,618

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  31

  Номлолууд

  285

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  2,001

  Цуглаанууд

  3

  Ариун сүмүүд

  Дэлхий даяарх статистик мэдээ

  16,118,169

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  407

  Номлолууд

  160

  Ариун сүмүүд

  30,506

  Цуглаанууд

  65,915

  Номлогчид

  14

  Номлогчийг Бэлтгэх Төвүүд

  4

  Их сургууль ба коллежууд

  404,270

  Семинарт суралцагчдын тоо

  357,760

  Институтэд суралцагчдын тоо

  5,100

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  10,238

  Халамжийн үйлчлэлийн номлогчид (Хүмүүнлэгийн үйлчлэлийн номлогчдыг оролцуулан)

  188

  Сүмийн материалууд хэвлэгдэн гардаг хэлнүүд

  140

  Гэр бүлийн түүхийн төвтэй улс орнууд

  189

  Хүмүүнлэгийн тусламж хүлээн авч буй улс орнууд (1985 оноос хойш)