Баримт ба статистик мэдээ

  Монгол улс

  11,436

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  1

  Номлолууд

  4

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  25

  Цуглаанууд

  Хойд Америк

  9,164,419

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  192

  Номлолууд

  2,811

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  18,164

  Цуглаанууд

  109

  Ариун сүмүүд

  Өмнөд Америк

  3,969,757

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  94

  Номлолууд

  937

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  5,527

  Цуглаанууд

  17

  Ариун сүмүүд

  Европ

  510,713

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  43

  Номлолууд

  766

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  1,444

  Цуглаанууд

  12

  Ариун сүмүүд

  Ази

  1,133,279

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  43

  Номлолууд

  329

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  1,990

  Цуглаанууд

  8

  Ариун сүмүүд

  Номхон далайн арлын улсууд

  541,968

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  18

  Номлолууд

  328

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  1,243

  Цуглаанууд

  10

  Ариун сүмүүд

  Aфрик

  538,920

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  31

  Номлолууд

  274

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  1,789

  Цуглаанууд

  3

  Ариун сүмүүд

  Дэлхий даяарх статистик мэдээ

  15,882,417

  Сүмийн нийт гишүүнчлэл

  422

  Номлолууд

  159

  Ариун сүмүүд

  30,304

  Цуглаанууд

  70,946

  Номлогчид

  15

  Номлогчийг Бэлтгэх Төвүүд

  4

  Их сургууль ба коллежууд

  404,270

  Семинарт суралцагчдын тоо

  357,760

  Институтэд суралцагчдын тоо

  5,003

  Гэр бүлийн түүхийн төвүүд

  10,238

  Халамжийн үйлчлэлийн номлогчид (Хүмүүнлэгийн үйлчлэлийн номлогчдыг оролцуулан)

  188

  Сүмийн материалууд хэвлэгдэн гардаг хэлнүүд

  138

  Гэр бүлийн түүхийн төвтэй улс орнууд

  189

  Хүмүүнлэгийн тусламж хүлээн авч буй улс орнууд (1985 оноос хойш)