Онцлох

Мэдээ мэдээлэл
Ерөнхийлөгч Монсон ерэн насны ойгоо тэмдэглэж байна
Moрмон удирдагчийн охин насаараа хийсэн үйлчлэлийнх нь тухай дурсаж байна
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгч Tомас С.Монсон 2017 оны 8-р сарын 21-нд ерэн насныхаа ойг тэмдэглэнэ. Охин Анн М.Дибб эгчийн хэлснээр түүний ерэн насны төрсөн өдрийг Солт Лэйк ситид “гэр бүлийн хүрээнд нам гүмхэн” тэмдэглэх болно. Гэрийнхэн нь энэхүү онцгой баярын мэндийг хүргэх, нимбэгний бялуу, зайрмаг зооглохоор цуглах болно.

СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН МЭДЭЭ